Общи условия за ползване на сайта

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да започнете  използването на сайта. Ако го използвате се счита, че сте съгласни и сте се запознали с нашите правила и условия за използване. Ако не приемате нашите условия, моля да не използвате този сайт.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за използване на интернет страницата 
https://shop.ilex.bg

Общи условия за ползване

I. Предмет
Чл. 1. Настоящите общи условия за ползване, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ са предназначени за регулиране на отношенията между „ИЛЕКС” ООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на сайта с електронната система за  запитвания за оферти : https://shop.ilex.bg, наричана по-долу за краткост „Електронна/та система“ , и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронна система , наричани по-долу за краткост „Потребител/я/и“ .
II. Данни за Доставчика
Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: „ИЛЕКС” ООД, ЕИК 817070993
2. Седалище и адрес на управление: гр. Габрово СИЗ, ул. „БОЙКАТА” № 4
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Габрово СИЗ, ул. „БОЙКАТА” № 4
4. Данни за кореспонденция: гр. Габрово СИЗ, ул. „БОЙКАТА” № 4,

 тел.: 066/ 804069, електронна поща: info@ilex.bg
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 817070993
7. Надзорни органи :
(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: гр. София , ул. “Врабча“ 1 , ет. 3, 4 и 5, тел.: 02/933 0565, факс: 02/988 4218, тел. на потребителя: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл:cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg
III. Общи разпоредби
Чл. 3. Електронната система  фукционира при правилата, описани в Общите условия.
Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронната система , нито че последният не съдържа грешки .
Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до цялата Електронна система , без съгласието на Потребителя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронната система.
IV. Описание на услугите  и Използване на Електронна система 
Чл. 7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Електронна система , наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано в Електронната система. Доставчикът i и може да предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии,бюлетини, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
(2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни  съобщения  (електронна поща) чрез функционална форма за запитване "Контакт с нас" в рамките на Електрoната система. Потребителят следва да попълни посочените от Доставчика полета и данни  (като име,емейл,съобщение и/или запитване .. ) и да избере бутон "Подайте". При използване на тази услуга Потребителите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Потребител и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Потребителя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Потребител, отправил запитване по имейл до Доставчика, е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика.Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(3) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания за оферти  посредством функционални препратки от Електронната система . За целта е необходимо Потребителят да избере конкретна функционална препратка на Електронната система към съответната категория,продукт/и  ,да си конфигурира продукта/продуктите ,да ги добави в картата за оферти  и да завърши съответното запитване чрез попълшане на съотшетно изискуемите данни като име,емейл адрес ,телефоен номер,адрес ,компания,коментар и антиспам кода . .Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.Отговор/оферта Потребител получава по емейл и ако е необходимо за доуточняване се провежда разговор .
(4) Доставчикът е възможно да предоставя възможност за препращане (линкинг) на Потребителя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът може да предоставя тази възможност с цел улеснение на Потребителите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.
(5) Доставчикът предоставя възможност за поместване на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Потребителя. С поместването им в съответните обозначени секции, Потребителя дава безвъзмездно съгласието си на Доставчика да използва, публикува, разпространява поместеното.
Публикуването на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Потребителя на Електронната система става след одобрение от Доставчика.
Чл. 8.
(1) Потребителите могат да разглеждат Електронната система свободно, без да е необходима  регистрация.Без   регистрация но с попълване на необходимите данни(задължителни са полетата с звездичка) може да се направи запитване за оферта .
(2) С попълване на данните си за офериране  и изпращане на емейл чрез  натискане на бутон „Поискай оферта ", Потребителят изрично и недвусмислено декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(3) При успешно завършване на искането за оферта Потребителят  получава уведомително съобщение на посочения имейл адрес с искането за оферта и съответно се изписва съобщение за успех на изпращане на искането за оферта .
Чл. 9. В Електроната система  са посочени основните характеристики за продуктите които се произвеждат по размер като са посочени основните опции за конфигурирането им .
V. Конфигуриране на продукти чрез Електронната Система и Стъпки за офериране 
Чл. 10.
(1) Ползвателите използват Електроннаната система за запитвания и офериране на продукти по размер .
(2) Електронната система включва технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено запитването за оферта .В случай, че някое от задължителните полета не бъде попълнено Електронната система не позволява завършване на запитването и насочва Потребителя, кои от задължителните полета следва да бъдат попълнени коректно.
(3) Потребителят може да извърши запитване за оферта  чрез :
– Конфигуриране на продуктите и изпращане на искане за оферта  през Електронната система .
– Контактна форма за запитване през Електронната система 
– Контакт с Доставчика по телефон
– Електронна поща
(4) При запитване за оферта  през Електронната система Потребителят избира съответните Категории и Продукт/и ,конфигурира ги като попълва задължителните полета и чрез бутон „ За оферта “ добавя конфигурирания  продукт към страницата за оферти.
(5) След като избере желаният/те продукт/и Потребителят следва да премине към страницата за оферти чрез линка отгоре "Към оферти" или чрез бутона за офериране и връзката "Поискай оферта " , където следва да прегледа своя избор и при необходимост да извърши корекции, след което попълва необходимите полета с коректни данни - Име,Емейл Адрес,Телефонен номер,Адрес,Компания,Вашия коментар.След което  Потребителят избира избира бутон „Поискай оферта “.Задължително е Потребителят  да попълни полетата с звездички  и в  случай, че не е попълнил коректно всички необходими полетазапитването за оферта  не може да бъде завършено .Потребителят следва да попълни коректно въпросните полета и отново да избере бутона "Поискай оферта ".
(6) Потребителят бива пренасочен към страница удостоверяваща коректно завършено запитване за оферта .
(7) Потребителят получава известие по имейл, на предоставения от него по време на запитването имейл адрес, съдържащ  запитването за оферта и следва да  очаква оферта на посочения от него емейл .Известието съдържа избраните от него конфигурирани продукти и количества .При необходимост от доуточняване относно заявените продукти,количества или друга информация  Потребителят  може да бъде потърсен на посочения телефон за контакт .
(8) При други въпроси ,относно продукти за офериране или друга информация Потребителят може да използва  контактна форма за запитване през Електронната система,която се достъпва чрез   линка "Контакт с нас".Оттваря се контактна форма .Потребителят попълва задължително име,адрес ,съответното съобщение и натиска бутон "Подайте".Потребителят бива пренасочен към страница удостоверяваща коректно изпратено съобщение.След което следва да очаква отговор от Доставчика .
(9) Доставката на оферираните продукти  от Доставчика на Потребителя  се извършва обикновено срок  до 1-3 работни дни за продуктите по размер но тези срокове са условни и зависят от вида продукти ,технологични особености за производство,необходимите инструменти и т.н. и могат да са в диапазона 1-14 работни дни .

VI .Конфенциалност 
Чл. 11.Доставчика прилага Политика за поверителност - Защита на личните данни и Политика на бисквитките разписани  на :
https://shop.ilex.bg/index.php?route=information/information&information_id=8    които Потребителя  приема с използването на Електронната система .

VII. Права върху интелектуална собственост
Чл. 12.
(1) Цялата информация, публикувана на Електронната система , включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.
Чл. 13. Електроннта система е възможно  да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Електронната система, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Електронната система не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VIII. Приложимо право и решаване на спорове и други условия

Чл. 14.
При прилагане и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското гражданско и търговско законодателство .При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси , Ползвателите имат право да отправят спорните въпроси към сътрудник на Електронната система на посочения адрес за кореспонденция.Всички спорове по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между Доставчика и Потребителя . При недостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора пред съответния компетентен съд .Доставчикът попадват в обхвата на следния/ите Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията.
Чл. 15.
(1) Информацията и материалите, достъпни на Електронната система (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Потребителите на Електронната система.
(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Електронната система, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Електронната система, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Потребител и/или от трето лице във връзка с използването на Електронната система  и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Потребител на конкретни действия на база на информация, поместена на Електронната система).
Чл. 16. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 17. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 01.01.2021 г. 
Чл. 18. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Потребителите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.
Чл. 19. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Електронната система и информацията в нея, Потребителят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.