Политика за поверителност


                                                      Политика за поверителност

I. Предмет

Чл. 1. Настоящата Политика за поверителност е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни от „ИЛЕКС” ООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на електроннaта система за запитвания и оферти  : https://shop.ilex.bg, наричана по-долу за краткост „Електронна система “ , и всеки един от потребителите, наричани по-долу за краткост „Потребител/и“ , на Електронна система, във връзка с използването от Потребителя на Електронна система.

II. Данни за доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: „ИЛЕКС” ООД, ЕИК 817070993
2. Седалище и адрес на управление: гр. Габрово СИЗ, ул. „Бойката” № 4
3. Адрес за упражняване на дейността:  гр. Габрово СИЗ, ул. „Бойката” № 4
4. Данни за кореспонденция: гр. Габрово СИЗ, ул. „Бойката” № 4,

тел.: 066/804069, електронна поща: info@ilex.bg
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
6. Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул.„Проф. Цветан Лазаров“ № 2,тел.: 02/ 915 35 18

факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

№ BG 817070993

III. Защита на личните данни

Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Електронна система, събира, съхранява и обработва лични данни на Потребителя само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .
(2) Личните данни на Потребителя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Потребителя, изпращане на Бюлетин в случай, че Потребителя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Електронна система, защита на информационната сигурност на Електронна система, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Потребителя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Потребителя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. С използването на Електронна система Поотребителя се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящата Политика за поверителност достъпна на  : 

https://shop.ilex.bg/index.php?route=information/information&information_id=8 и Общите условия достъпни на: 

https://shop.ilex.bg/index.php?route=information/information&information_id=9 

Чл. 5. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Електронна система събира през посещенията на Потребителя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Чл. 6Потребителят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към info@ilex.bg, или  чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. Габрово СИЗ, ул. „Бойката” №.4

IV. Политика за бисквитките

Чл. 7. Електронната система използва бисквитки (cookies), чийто вид, цели и условия за използването им са посочени в Политиката за бисквитките част от настоящата Политика за поверителност ,с която чрез използването на Електронна система  Потребителя се съгласява и приема при влизането си в сайта.

Чл. 8.Бисквитки (HTTP cookie) :

          (1) . Какво представляват  бисквитките?

HTTP бисквитката (HTTP cookie) представлява пакет информация под формата на малък файл,  изпратен от уеб сървър към съответния интернет браузър, а след това връщан обратно всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Бисквитки се използват от почти всички сайтове – това може да улесни следващото посещение и да направи сайта по-полезен за вас. „Бисквитките“ играят важна роля, защото без тях работата в мрежата би била много по -незадоволителна.  От 2011 г. Европейският съюз изисква всички уебсайтове, опериращи на територията му, да търсят съгласието на потребителите си да инсталират „бисквитки”.

     (2) . Какво е предназначението на бисквитките?

„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP/HTTPS транзакциите, които иначе са „без състояние“. Може да се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), за запаметяване на използваната от Вас езикова версия, за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н.  Google например използва бисквитки за да запомни предпочитанията ви за Безопасно търсене, да направи рекламите, които виждате, по-подходящи за вас, да преброи колко посетители имате на дадена страница, да ви помогне да се регистрирате за услугите, които предлага и  за да защити данните ви.

Дадена „бисквитка“ може да остане записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията или по всяко друго време.

(3) .  Какво да направите, ако не желаете на Вашия компютър да  бъдат инсталирани „бисквитки“?

Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на техния компютър или мобилно устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. Ако предпочитате, е възможно да се блокират някои или всички „бисквитки“ или дори да се премахнат „бисквитките“, които вече са поставени на Вашето устройство, но трябва да сте наясно, че може да загубите някои функционални възможности. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър.